NEKONVENCIONALNA FIZIKA
...  bez  narusavanja  i/ili  zaobilazenja  Kvantne  teorije  i/ili  Teorije  relativnosti  i/ili  ...
primenjena na :

Model Kvantizovane Gustine Energije

Thunder Volcano

sa osnovnom namerom da se objedini korpuskularni i talasni oblik materije. U radu su date hipoteze koje omogucuju npr. kvantovanje "prostora", tumacenje dualzma kao i objasnjenje niza relativistickih efektata, i drugih fenomena na sasvim nov i neobican nacin ...

Model Vecno Oscilujuceg Svemira

Galaxy Universe

gde je EPR efekat (npr.) potpuno razumljiv, plavi pomak je sasvim normalan dogadjaj, u kojem i korpuskularni objekti mogu prevazici eksperimentalno izmerenu brzinu svetlosti pri cemu njihova masa nije beskonacno velika, velicina "vreme" nema negativnu vrednost, itd., pri cemu ostaju ocuvane sve trenutno vazece teorije ...

i sasvim NOVE IDEJE o:

Priroda Black hole

Gravitacionoj sili kao projekciji elektroslabe sile u "nas" prostor,   Teslinim tzv. ne-Hercijanskim talasima,   Teleportaciji fotona,   Kretanju brzinama vecim od brzine svetlosti,   Zamoru svetlosti,   Ubrzanom sirenju Svemira,   Crnoj rupi koja niti mora biti niti mora postati - singularitet ...

Izvod iz: Prostor, vreme, materija, Goran Marjanovic ® 198./1993.g.


Omaž Velikanu; Bežični prenos energije; Tajna Teslinih kalemova     U ČAST NIKOLI TESLI

                  Teslini Ne-Hercijanski talasi i “Srce Mudrosti” ! Fizičar Vladimir Ščerbak je pokazao da je struktura sadržaja genetskog koda odredjena numeričkom vrednošću i posebnim osobinama broja 037 koji nije samo unikatan dekadni broj, nego je jedinstven broj u celokupnom carstvu Prirodnih brojeva zbog čega je taj broj nazvan "Srce Mudrosti". Inspirisan njegovim radom, Dr. Tidjani Negadi, profesor teorijske fizike, našao je u svojim istraživanjima da su SVI BROJEVI KOJI KARAKTERIŠU TESLINE TALASE - DEKADNI MULTIPLI BROJA 37 !!!
                 “TAKO JE GOVORIO TESLA” Da li je dokazani intuitivni genije, naučnik i pronalazač znao za više-dimenzionalne prostorno -vremenske strukture, na osnovu čega je osmislio jedan od najkontroverznijih patenata koji je bio inspiracija nizu istraživača poput T.H. Morey-a (Radiant device), Floyd Sweeta (VTA uredaj), Michel Meyer-Mace (solid state konvertor) ..., i kakve oni veze imaju sa Teslinim Talasima Modela KGE ...
                 “Vreme” kao inverzno-opozitna struktura “prostora” Obzirom da su nam sve vremenske kategorije pojmljive samo indirektno i posredno preko nekih drugih, koliko – toliko bliskih nam pojmova, mi smo koristili one koje je koristio P.D. Uspenski / G.I. Gurđijev.
                 Trodimenzionalno vreme Realnost je sasvim nesumnjivo višedimenzionalna i svi problemi klasično-naučne misli proističu iz neadekvatnog opisa stvarne suštine prostor-vremena a ona se može razumeti isključivo razmatranjem višedimenzionalnih, ne-Euklid-skih (zakrivljenih, Riemann-ovskih), struktura.
                  Polikontrastna Interferentna fotografija Teslinih zavojnica, klasične i specijalne, motane po principima N.Tesle.
                  Analogije Teslinih i savremenih merenja Opšta saglasnost i isprepletenost niza prostorno-vremenskih, elektromagnetnih i mehaničkih parametara.
                  Nikola Tesla - Prometej Novog doba Najnoviji uvidi u dubine spoznaja Nikole Tesle koja se neverovatno podudaraju sa veličanstvenim znanjima drevnih civilizacija!
                 Univerzum – Vecni Harmonijski Oscilator Svi ispoljeni entiteti su rezultat samo-održavajucih harmonijskih vibracija, konstituisanih afirmativno - destruktivnim kombinacijama koherentnih,simultano-sekvencijalnih, VOLUMETRIJSKIH (3D) VIBRACIJA supstrata u režimu "disanja" - odnosno ritmičkih kombinacija ekspanzivnih i kompresivnih sekvenci ...
                  Čudo u Visokom: “Piramidalni interfejs” Bosanske piramide Sunca ! Prema elementarnim pravilima talasne mehanike ELEKTROMAGNETIZAM I TOPOGRAFIJA BOSANSKE DOLINE PIRAMIDA nedvosmisleno ukazuju na mogucnost da su objekti Arheoloskog parka Bosanske piramide Sunca konstitutivni elementi jedinstvenog kompleksa – “PIRAMIDALNOG INTERFEJSA" !
                  Skalarni talasi na bosanskim piramidama ! Magnetotelurska i elektrodinamička istraživanja, septembar 2016, misija: “Bosanska dolina piramida”, Visoko, BiH ... Iznete činjenice umanjuju moguċnost stohastičkog karaktera analiziranih objekata ili – drugim rečima – da su konstrukcija i struktura objekata u AP BPS rezultat isključivo prirodnih, geoloških, klimatskih i sličnih procesa, nego naprotiv – da su oblik, struktura i raspored objekata najverovatnije rezultat uticaja drevne napredne tehnologije !...
                  O Tesli, Skalarnim talasima, Torzionim poljima i merenjima u AP BPS Moja višegodišnja istraživanja Teslinih tehnologija su pokazala da su principi koje je Nikola Tesla koristio POSLE OTKRIĊA STACIONARNIH TALASA, dakle posle Kolorado Springsa, bitno različiti od svega što je do tada radio ...
                  Piramide – harmonizatori “Kvantnog polja” Harmonizacija našeg biċa sa kvantnim poljem je osnovni preduslov zdravlja. Piramidalne gradjevine kao i specifični, namenski gradjeni objekti i specijalni aparati zasnovani na Teslinim tehnologijama pospešuju baš tu funkciju.
                  VEDSKI AKSIOMATSKI PRINCIPI - ključ efikasnosti Teslinih torzionih polja i tajanstvenih moċi piramida “Pravi Nikola Tesla”, “Prometej Novog Doba”, teško se može objasniti sa aspekta konvencionalne nauke ali se mnogo lakše može razumeti izučavanjem “piramidalnih gradjevina” i drevnih znanja.
                  Manje poznati Tesla Mera nerazumevanja NikoleTesle zaista je frapantna. U početku sam mislio da je to samo prividno zbog postojeċih mehanizama "sistema" ...
                  "Piramide i skalarni talasi" Prva svetska konferencija o energiji piramida, 7-13 maj, 2018, Visoko, BiH. O skalarnim talasima, torzionim poljima, kosmičkoj energiji & znanju ...
                  Etarske tehnologije Nikole Tesle "Neka budućnost kaže istinu i proceni svakoga prema njegovom radu i postignućima. Sadašnjost je njihova; budućnost, za koju sam doista radio, pripada meni."
                  Briljantnost veličanstvenih Teslinih tehnologija "Ne-Hercijanski” talasi realno postojeće longitudinalne etarske vibracije, “transfer potencijala” ili “transmigracija stresa” ... ostvarivost svih ideja tog dokazanog intuitivnog genija postaje mnogo izvesnija a “pseudo-naučni” pojmovi poput teleportacije, antigravitacije, kretanja bez inercije, “zero-point” energije i sličnih – mnogo prihvatljiviji."
                  O etru "Analiza fenomena etra, predložene korekcije i dopune obogaćuju važeće teorije, reafirmišu ideje Nikole Tesle i tumačenja njegovih eterskih Tehnologija vraćaju u naučni okvir čime i njihova ostvarivost postaje izvesnija."
                  Eterske Tehnologije Nikole Tesle u praksi "Tvrdnja nauke da etar ne postoji – najveća je logička greška moderne nauke koju ona pokušava da prevaziđe uvođenjem još manje poznatog spektra hipotetičkih fenomena kao što su to tamna materija, tamna energija, kvazi-čestice, poput (nikada detektovanih) “gravitona”, “fonona” i sličnih. Vraćanjem etera u nauku svi ovi entiteti nastali kao rezultat "mentalne akrobatike" teorijskih fizičara - postali bi potpuno nepotrebni, etarske tehnologije Nikole Tesle bile bi vraćene u okrilje nauke i postale osnov svih budućih tehnologija, pokretačka sila novih naučnih spoznaja, brojnih tehničkih otkrića i zapravo impuls i pokretačka snaga treće industrijske revolucije čovečanstva. U ovom radu predstavljeni su rezultati mojih vlastitih istraživanja i obavljenih merenja."
                  Tesline eterske tehnologije - pokretač treće tehnološke revolucije ... civilizacija je u svom razvoju zaista stigla do “raskršća” na kojem konačno MORA doneti odluku o tome kojim će putem dalje, što je ključno za budućnost života na Zemlji.
                  Piramide – interfejs za komunikaciju sa naduzročnom Realnošću Piramide - elementi kosmičkog interneta koji omogućuju gotovo trenutnu intergalaktičku komunikaciju u Univerzumu, postaju krajnje kontroverzni objekti čiji značaj i uloga u opšte-kosmičkim energetskim tokovima postaju sve veći.
                  Jedinstvo Materije i Duha Model KGE objedinjuje Duh i Materiju u Jedinstvo prostora, vremena i energije u kojem se SVI fenomeni makro (galaksije, planete...), mikro (proton, neutrino ...), hiper (duh, duša, intuicija, emocija ...) Realnosti mogu opisati istim fizičkim parametrima (masa, frekvencija...) što je od izuzetne važnosti obzirom da tradicionalna učenja podrazumevaju ”energetsku višeslojnost” ”bića”, što u terminologiji Modela znači da obuhvata više kvantnih nivoa, dakle ne samo njegov fizički aspekt nego i astralni i još nekoliko viših spiritualnih planova (Eteric, Celestial, Causal ...).
                  Skalarna enigma: Ko je pravi Nikola Tesla? Pravi Tesla je samo-realizovano ljudsko biće, čista individualna svest koja je dostigla izuzetno visok nivo svesnosti koji prema Upanišadskoj kosmogoniji pripada oblasti “Supramentalnih svetova” ili domenu “Viših noetskih svetova” prema Hrišćanskoj kosmogoniji Daskalosa. Osnovne karakteristike ovog nivoa svesnosti su harmonija i savršen red. Atributi bića koji pripadaju tom svetu (loki) su: nepristrasno prosuđivanje, saosećanje, iskustvena samospoznaja, samo-transcendencija, nevezanost i čovekoljublje. Dakle, Teslina ljubav prema Čovečanstvu je jedna od osnovnih karakteristika njegove duše, jer je to suština duhovnog nivoa koji je on dostigao - tačnije, "sveta" ili “loke” (nivoa svesnosti) kojem suštinsko, duhovno biće "Nikole Tesle" pripada. …
                  Teslin “Magnifying Transmitter” i Keopsova piramida „Uveličavajući Predajnik“ Nikole Tesle i Keopsova piramida su "uređaji" sličnih osobina i namene, istih osobina i svojstava kakva su utkana u sve Božje Kreacije ...
                  Teslin „Magnifying Transmitter“ - fraktal kvantno-hologramske Realnosti Najnovije otkriće kvantnih fizičara - česica “X17” (protofobični X bozon, mase ~ 17 MeV), u “Institutu za nuklearna istraživanja Mađarske”, toliko je neobičnih osobina da predstavlja potencijalno otkriće pete sile u prirodi i time zahteva preispitivanje Standardnog modela fizike čestica! Ovaj novootkriveni fenomen kvantnog sveta ima veliki značaj i sa aspekta Teslinih tehnologija jer istovremeno potvrđuje Teslinu intuitivnu genijalnost i saglasnost njegovih etarskih tehnologija sa eksperimentalnom realnošću savremene fizike i najnovijim idejama teorijskih fizičara koje bi mogle razrešiti misteriju tamne materije.
                  "Nikola Tesla i piramide“ Saglasnost Teslinih eterskih principa i drevnih znanja nije rezultat njegove “fascinacije piramidama i njihovog istraživanja tokom cijelog života” nego su rezultat njegove intuitivne genijalnosti, upornosti, veoma mukotrpnog i napornog umnog i fizičkog rada. U svakom slučaju, izučavanje drevnih znanja, piramidalnih i sakralnih građevina može biti velika pomoć u razumevanju Prirodnih mehanizama i Teslinih tehnologija.
                  “Harmonija Neba i Zemlje u Teslinom delu” Harmonija Neba i Zemlje manifestovana u formi munje, prividno jednostavnog ali u osnovi složenog, kvantizovanog fenomena , čija je struktura analogna Teslinom talasnom impulsnom paketu za bežični prenos energije bez gubitaka, na koju je ugođen i Tot-Hermesov Rezonator – Velika piramida u Gizi (Keopsova piramida) direktna je posledica postavke po kojoj je svet u kojem živimo Kreacija satkana od beskrajnog broja varijacija fraktalnih entiteta u konačan skup fenomena hologramskog ustrojstva.
                  “Sakralna geometrija piramida u etarskim tehnologijama Nikole Tesle” Po mom mišljenju, Teslina mašina iz Kolorado Springsa, njegov čuveni „Uveličavajući predajnik“ - po svojoj sofisticiranosti - potpuno je analogan Keopsovoj piramidi i pravo je remek-delo znanja - i snažan dokaz dubine Teslinih uvida u Tehnologije savršenstva i kosmičke harmonije.
                  “Nikola Tesla - začetnik fizike budućnosti” Zbirka tekstova prezentovanih u seriji emisija posvećenih zaostavštini Nikole Tesle na “TV Svetlo” u periodu oktobar 2020.g. – januar 2021.g. u kojem je ukazano na njegove dalekovide intuitivne uvide, zadivljujuća tehnička rešenja, ključne napomene o “sistemu bežičnog prenosa energije” i potpunu saglasnost Tesline “teorije i prakse” sa najnovijim spoznajama savremene nauke.
                  “Radijantna energija”, “Vatra iz leda”, ili “Energija nulte tačke” ? Sasvim je nesumnjivo da bi “Slobodna” (besplatna) energija potpuno promenila svet. Umeće korišćenja neke “Kosmičke energije” ili energije iz etra, vakuma, “nulte tacke”,…, pa čak i iz vode zaustavilo bi uništavanje Plave planete i omogućilo novi tehnološki progres teško merljivih razmera u svim aspektima življenja - od fizičkog blagostanja do stvaranja krajnje humanog društvenog uređenja...
                  “Piramide, Duh Prirode i svesnost civilizacije” Nedavna merenja energetskih fenomena na planini Rtanj ukazuju na mogućnost da se Priroda ne predaje i više forme svesnosti Kosmosa ipak pokušavaju pomoci Čoveku i osnažiti njegovu vezu sa Tvorcem i njegovom kreacijom – Plavom Planetom, koju – svojim nerazumnim postupcima - ozbiljno ugrožavamo, a samim tim i vlastiti opstanak ...
                  "Akaša – praelement etra – “superfluidnog kvantnog vakuma” Hologramsko ustrojstvo fraktalnog tipa naše Realnosti podrazumeva postojanje analogija tako da čuvena Teslina rečenica: ”Smatrajući svetlost zvučnim talasom ...”, kojom započinje svoj proračun parametara etra zaista ima smisla ali i realnu fizičku osnovu. Analiza sa aspekta Modela KGE pokazala je da se vazduh (k = -1) iz naše “ovde-sada” Realnosti direktno preslikava u “fazno pomeren” fenomen (k = +9) koji čini elementarni kvant etarskog fluida – “Teslinog gasovitog medijuma”. Pokazano je da etar i akaša nisu isti fenomen jer je akaša suptilnija energetska forma od etra i predstavlja još primarniju supstancu odnosno prauzrok postojanja etra !
                  "Odnos svetlosti, etra i akaše" Svetlost (elektromagnetno polje), etar i akaša su pojave različitih nivoa kvantizacije, odnosno gustine energije, a samim tim i različitih karakteristika, svojstava, načina i brzine propagacije. Svaki od njih ima svoje kvante energije - elementarne "pakete" energije: foton, teslion i mulaprakriti respektivno.
                  "Struktura Apsolutne Stvarnosti" Sinteza naučnih i spiritualnih znanja uobličena u Model Kvantizovanih Gustina Energije, kroz uočene analogije, simetriju i sklad između materijalnog i duhovnog aspekta realnosti nudi nam zaista lepu, vrlo jednostavnu i logičnu strukturu Apsolutne Stvarnosti, mogućnost boljeg razumevanja i pojedinih entiteta i među-delujućih mehanizama u strukturi Apsoluta kojeg čini neizmerno bogatstvo manifestovanih i nemanifestovanih, materijalno-duhovnih fenomena - taj „beskonačni okean raznih frekvencija, vibracija, božanske super-supstance od koje su sačinjene sve stvari, od kojih se sve formira i živi ...“.
                  "Skalarni talasi, Prana i Điva" Ujedinjenje nauke i duhovnosti, omogućuje nam bolje razumevanje "sub-fotonskih" fenomena koji se ne mogu otkriti naučnom metodologijom i opremom i mnogo napredniju komunikaciju sa Apsolutnom Stvarnošću. U ovom radu je pokazano da je brzina svetlosti najverovatnije limitirana na vrednost c samo do "nivoa" galaksija dok za međugalaktičke oblasti, klastere galksija .., može imati veću vrednost; Vrednost "McDugalove duše" od 21 gram nije "težina ljudske duše" nego "težina "astralnog dvojnika" koji napušta telo dok je "Individualna duša", tj Điva (Jiva) mnogo suptilniji fenomen koji pripada mentalno-kauzalnom nivou - što je saglasno teozofiji Helene Blavacke; Hipotetični fenomeni savremen nauke: "Peta sila" i "Peti element" - Quintessence, "Tamna materija" i "Tamna masa" korelativni su sa sanskritskim fenomenima: Prana (stvaralačka sila), Etar, Bhutatmas ...“
                  "Duh, duša, telo" Ujedinjenje nauke i duhovnosti omogućuje nam bolje razumevanje "sub-fotonskih" fenomena i više nego interesantne uvide u strukturu Apsolutne stvarnosti koja je nesumnjivo višedimenzionalna, ali i kvantitativno i kvalitativno potpuno analogna “disanju Brahme” i procesima transformacije Purushe u Prakrithi i obrnuto. I uopšte, naša analiza je pokazala da su drevni vedski principi Kreacije potpuno saglasni uvidima, idejama i principima Nikole Tesle - što nikako nije ni čudo ni slučajnost obzirom da: “… Božanska misao“ se prenosi i manifestuje kroz Arhitekte vidljivog sveta, te utiskuje u kosmičku supstancu kao „zakoni prirode“ – odakle ih je i veliki Tesla “preslikavao” u svoje aparate. Šta više – Teslina ideja “energetskog prihranjivanja” materijalizovana u njegovom čuvenom “Magnifying Transmitteru” je verna “kopija” elementarnih principa Sankhya ideologije - transformacije sekvencijalnih u simultane procese kakvi karakterišu i sve faze evolucije – rasta i razvoja, duhovnih fenomena u materijalne i obrnutog – involucije - procesa vraćanja materijalnih formi u izvornu, duhovnu formu, pri čemu njihova strukturna matrica ostaje uvek ista – u obliku sedmostruko-ugnežđenih materijalno-duhovnih fenomena tako da su - na svim “nivoima egzistencije – svi fenomeni višeg nivoa svesnosti “smešteni” “unutar” onih nižeg nivoa svesnosti – što nedvosmisleno potvrđuje i opšteprihvaćenu ontologiju bića po kojoj je čovek jedinstvo fizičkog tela, duše i duha - pri čemu je: “Duh u duši, duša u telu a telo u svetu.”
                  "Nauka i duhovnost" Ovaj tekst je kratak sinopsis 5 prethodnih tekstova (gore) koji sam prezentovao na konferenciji: „Sinteza nauke, duhovnosti, umetnosti i kulture za svetski mir, 30. septembar 2023. Anton-Graff-Strasse 75, 8400 Vinterthur. Apsolutna stvarnost je opisana kombinacijom naučnih znanja, dubokih ezoterijskih znanja i drevnih kosmogonija. Primer: Ljudska duša je milijardu milijardi puta „udaljenija” od fizičkog aspekta čoveka u pravcu „ka unutra”, nego što je u suprotnom smeru – „ka izvan” najudaljenija galaksija Univerzuma udaljena od čoveka...; Prema definisanoj hijerarhiji materijalno-duhovnih fenomena i matrice njihove isprepletenosti, struktura ljudske duše (Điva) može se povezati sa najnižim oblikom „Fohata“ – „primordijalne svetlosti“, iskonske kosmičke supstance, najnižeg produkta njegove diferencijacije u odgovarajuće forme na različitim Planovima postojanja u manifestovanom univerzumu...
   NOVO:    Ultra-usporena svetlost - “međudimenzionalni most” između materije i duha" U ovom radu je dat mehanizam koji bi omogućio realizaciju Teslinih najkontroverznijih ideja: „Ljudska svest će pomeriti granice života i biće moguće razgovarati sa dušama umrlih odvojenim od tela. Ovi nalazi će dalje promeniti naše razumevanje razlike između života i smrti." … i time prevazići mogućnost da – kao što je to danas – samo posebno nadareni i obučeni pojedinci primaju informacije koje prihvataju naša „unutrašnja“ (astralna dvostruka) čula … takođe … STVARNA mogućnost rešavanja ključnog problema naše civilizacije – ovladavanja čistom energijom....


   Ako trenutno nemate dovoljno vremena, pogledajte barem   Eksperimentalne provere ocekujucih vrednosti predvidjenih modelom KGE (1 strana), u vrlo sirokom kvantitativnom (odnos velicina premasuje vrednost od 1060) i kvalitativnom (superluminalne brzine, Teslini talasi...) rasponu, ili preuzmite skracenu verziju /PDF format/ osnovnih postavki modela, gde je data i opsirnija analiza eksperimentalnih provera KGE/VOS modela. Dokument ima 22 strane.

   Izvodno, kao ilustraciju "neobicnosti" ovog dokumenta nudimo Vam tekst:   Komptonov efekat za opticke talase (html/8K) koji mozete pogledati odmah.


   Schumanova resonansa, Atom, Suncev sistem i Teslini talasi   /PDF/ je tekst kojim se ukazuje na veliku korelativnost frekvencija iz Schumanovog spektra sa udaljenostima planeta Suncevog sistema, uz analizu ne-Hercijanskih talasa N.Tesle. Dokument ima 5 strana.

   Ovaj dokument, dostupan Vam je i u html (20K) formatu, pa ga mozete pogledati i odmah.


   Nikola Tesla i prenos signala nadsvetlosnim brzinama   /PDF/ je rad kojim smo pokusali dokazati da su eksperimenti Nikole Tesle, izvodjeni u Kolorado Springsu PRE VISE OD STOTINU GODINA, zapravo preteca savremenih "Superluminal Signal Velocity" eksperimenata u kojima je upotrebom svojih "Ne-Hercijanskih" talasa ostvario brzinu od oko 1.6*c ! Dokument ima 17 strana.


   Put u Cetvrtu dimenziju   /PDF/ je izuzetno interesantan, sazet, prikaz "prostor-vreme-materija" strukture kao standardno tumacenje, i tumacenje po modelu KGE (VOS). Dokument ima 14 strana.


   VOS i svest   /PDF/ je vrlo neobican clanak koji kroz "Igru vremena i prostora" ukazuje na zaista "neslucajne" odnose izmedju pojedinih supstancijalnih objekata Jedinstva i izvesnih talasnih aspekata iste te realnosti. Primenom Modela na "metafizicki deo" objektivne stvarnosti, ukazano je na duboku vezu izmedju univerzuma, coveka i njegove svesti. Dokument ima 3 strane.


   U tekstu "Teslini talasi i Teslion kao njihov kvant nosioc"   /PDF/ nudimo potvrdu postojanja NOVOG (reda k=9 /H1 modela KGE/) STABILNOG OBJEKTA ciji smo korpuskularni oblik egzistencije proizvoljno nazvali:   TESLION, kao kvant nosioc TESLINIH TALASA (talasne varijante istog objekta). Izvrsena analiza pokazuje da su Ne-Hercijanski talasi Nikole Tesle, odnosno TESLINI TALASI, najverovatnije, samo drugi naziv za ono sto savremena nauka naziva talasima nepostojanog oblika, cime sva Teslina razmisljanja postaju mnogo bliza realnosti a ideje (od kojih su neke okarakterisane cak i kao bizarne) mozda ipak ostvarive!
   Hoce li to i oficijelna nauka potvrditi, po nasem misljenju, imajuci u vidu najnovije eksperimente niza naucnih laboratorija (super/sub-luminalnih brzina, kvantna teleportacija...), samo je pitanje modaliteta i vremena.
Ovaj rad (G. Marjanovic ® 26./2001.) je prilog toj ideji. Dokument ima 28 strana.


   Ako zelite saznati nesto vise o Teslinim talasima kliknite ovde, ili pogledajte "Tesla coil experiments" stranu, gde mozete videti nekoliko veoma interesantnih fotografija ... filmova ... i dva predivna, vrlo neobicna eksperimenta sa modulisanom plazmom:
      - varnica koja peva   "Dobro jutro moj bekrijo", 802K. (*.avi), i
      - varnica iz koje vam govori   Albert Anstajn ! 1187K. (*.avi)
   kao i nekoliko nekonvencionalnih (Ne-Hercijanskih) efekata od koji posebno izdvajamo ovaj sa excitiranim kristalom rubina (*.avi - usporeno, 1357k.), koji emituje "normalnu" svetlu varnicu ali i njenu cudnovatu tamnu, simetricnu senku

"Tamni blizanac" :

twinfat


   U pripremi je tekst u kojem se iznosi pretpostavka o postojanju jos jednog STABILNOG OBJEKTA, reda k=10, "MISAO" - cestice, kao kvanta nosioca "MISAONIH TALASA".
   Inace, u Modelu KGE, jedan od pojavnih oblika ovog "energetskog ustrojstva", analiziran je kroz pojam a - talas-cestice, kao stabilnog objekta koji odgovara talasima frekvencije od oko 10 Hz, koji karakterisu ljudsko misljenje dok REM fazu dubokog sna prate tzv. d talasi frekvencije ispod 0.3 Hz ...
   Da ove ideje nisu bez osnova moze se videti na sledecoj ilustraciji odnosa energetskih formi "Talas-Cestica", kakvu nudi model KGE/VOS:

  Teslawave-corpuscle
 

Sta Vi mislite: Mogu li Teslini talasi biti upotrebljeni za uticaj na ljudsko misljenje?
Nas predlog odgovora ce Vam biti ponudjen kroz nekoliko nedelja ...
a Vi dotle,...,
pogledajte gornju sliku i nadjite malo vremena da zavirite u tekst gospodina Toma Beardena u kojem se, izmedju ostalog, kaze: "... One of these weapons is the Tesla Howitzer recently completed at the Saryshagan missle range and presently considered to be either a high energy laser or a particle beam weapon (See Aviation Week & Space Technology, July 28, 1980, p. 48 for an artist's conception),
ili jos bolje, preuzmite i procitajte nas tekst o Teslionu i Teslinim talasima!

Posto se oblast Teslinih talasa preklapa sa "Mind area" zonom, analogija sa Schumanovim spektrom (detaljnije: Schumanova resonansa, Atom, Suncev sistem i Teslini talasi) je sasvim ocita. Obzirom na to, najiskrenije Vam preporucujemo da potrazite i neke od najnovijih informacija o tzv. HAARP projektu (npr. HAARP: The Harp That Could Harm Us All) ili da barem pogledate neki od tekstova:

   "Mogu da zgrome planetu",
   "Oruzje da poludis" ...

   Sta reci?..., osim: razmisljajte ljudi, razmisljajte ...

"...Ljudi koji budnu vodili ovaj rat imace svoje ucenjake i mudrace koji ce izmisljati svakojaku tanad za svoje topove. Kade opale, ondakar ce ova tanad, dje god budne pala, umijesto da ubije zamadjijavace sve zivo, ljude, vojsku i stoku. Ta madjija bacace ih u san, te ce oni nako zamadjijani spavati umijesto da vojuju, a poslje ce se vracati u svoju pamet. ..."

      ... jedna od vizija Mitra Tarabica - odlomak iz "Kremanskog prorocanstva".


      U tekstu "Podudarnost modela KGE i VOS sa metafizikom Ive Andrica", izlozen je apstraktan prikaz strukture

Jedinstva ProstorVremeMaterije,

odakle izdvajamo nas amaterski pokusaj njegove "pseudo 4D" ilustracije:

Lopta

"U hriscanskoj simbolici VREME je logos ili SVETI DUH, PROSTOR je OTAC a MATERIJA je SIN ...
Dr. Velimir Abramovic, "Tesliana", br. 2/3, Klub NT, Sfairos, Beograd, 1994. g.

Dokument ima 11 strana i mozete ga preuzeti u PDF formatu


Predstavljeno na webu Marta, 2000-te, zahvaljujuci:    AD TELEFONIJA

   Ako smatrate da su izlozene ideje vredne bilo kakvog Vaseg komentara ili sugestije, mozete mi ih poslati odmah ili mozda kasnije na e-adresu: gmarjanovic@beotel.rs. Ukoliko vam je dosta neutrina, miona itd. i/ili zelite potraziti druge ideje ili bilo sta drugo, mozete otici na:   Google,   ili    Yahoo!

U svakom slucaju, hvala Vam sto ste posetili ovu prezentaciju. J

   Ako Vas i dalje interesuje nauka,
pokusajte na adresi: PhysLINK.com - The Ultimate Physics & Astronomy Reference & Education Online Source.

      Odabrani linkovi:

   Teslin tansformator, teorija, konstrukcija i proracuni: DeepFriedNeon,
   Izvrsne teorijske analize i objasnjenja: Richie`s Tesla Coil Web Page,
   Mreza ogromnog broja web strana posvecenih N.Tesli (graditelji, istrazivaci ...): Tesla Coil Web Ring,
   Spisak najvaznijih Teslinih patenata (tekst, skice ...): KeelyNet

yu.gif      back to English ?

Azurirano: 15.11.2023.


Autorska prava: Goran Marjanovic
ipak, slobodno koristite iznete ideje, navodjenjem njihovog izvora.